Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Teaduspõhise meditsiini varjatud külg: Kuidas Flexner ja Rockefeller ühe inimpõlve jooksul ökliptilise meditsiini 'tuleriidale' saatsid
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Teaduspõhise meditsiini varjatud külg: Kuidas Flexner ja Rockefeller ühe inimpõlve jooksul ökliptilise meditsiini 'tuleriidale' saatsid

Artikkel "Teaduspõhise meditsiini varjatud külg: Kuidas Flexner ja Rockefeller ühe inimpõlve jooksul ökliptilise meditsiini 'tuleriidale' saatsid" heidab valgust ühele 20. sajandi alguse meditsiiniajaloo dramaatilisemale peatükile. Selles uurime, kuidas Abraham Flexneri aruanne ja Rockefelleri Fondi toetus teaduspõhise meditsiini arengule viisid mitmekülgse ja traditsioonilise meditsiinilise praktika marginaliseerumiseni ja

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Artikkel "Teaduspõhise meditsiini varjatud külg: Kuidas Flexner ja Rockefeller ühe inimpõlve jooksul ökliptilise meditsiini 'tuleriidale' saatsid" heidab valgust ühele 20. sajandi alguse meditsiiniajaloo dramaatilisemale peatükile. Selles uurime, kuidas Abraham Flexneri aruanne ja Rockefelleri Fondi toetus teaduspõhise meditsiini arengule viisid mitmekülgse ja traditsioonilise meditsiinilise praktika marginaliseerumiseni ja kuidas see mõjutas neid, kes neid praktikaid toetasid ja ellu viisid.

Meditsiini maailm enne Flexnerit

Enne 20. sajandi algust oli meditsiinimaailm tõeliselt kaleidoskoopiline tapeet, kus iga kultuur ja kogukond lisas oma unikaalse mustri üldpilti. See ajastu oli märkimisväärne oma ravimeetodite kirjususe ja mitmekesisuse poolest, kus traditsioonilised ja taimsel põhinevad ravimid olid igapäevaelu lahutamatu osa.

Meditsiini praktiseeriti tihti sügavalt juurdunud kogukondlikes traditsioonides, kus tervendajad, šamaanid ja ravitsejad olid nii vaimsed kui ka füüsilised tervise eestkõnelejad. Nende teadmised ja oskused edastati põlvest põlve, loomuliku õppeprotsessi kaudu, mis võimaldas traditsioonilistel ravimeetoditel areneda ja kohanduda kohalike tingimuste ja vajadustega.

Taimed olid meditsiinipraktikas kesksel kohal, kusjuures igal kogukonnal oli oma looduslik apteek, mis põhines kohalikel taimedel ja maitsetaimedel. Taimsete ravimite valmistamine ja kasutamine polnud mitte ainult teadmiste küsimus, vaid ka sügavalt vaimne praktika, mis tõi esile inimese ühenduse loodusega. Paljud ravimtaimed valiti ja korjati kindlatel kuufaasidel või rituaalide käigus, et maksimeerida nende väidetavat väge.

Energiateraapia, nagu reiki, qi gong ja muud vormid, samuti erinevad hingamispraktikad ja meditatsioon, olid osa laiemast terviklikust lähenemisest tervisele. Need praktikad rõhutasid tasakaalu ja harmoonia saavutamist keha, meele ja vaimu vahel, lähtudes arusaamast, et tervis on palju enamat kui lihtsalt füüsiliste haiguste puudumine.

Selle perioodi meditsiiniline maastik oli kui ökliptiline mosaiik – elav ja mitmekülgne, koosnedes erinevatest uskumustest ja praktikatest. Kõik need komponendid ühinesid omamoodi heterogeenseks tervishoiusüsteemiks, mis oli sama mitmekesine kui inimkond ise. Seda süsteemi iseloomustas sügav lugupidamine ja austus looduslike ravimeetodite ja kohalike tarkuste vastu, mõistes, et iga kogukond ja kultuur võib pakkuda ainulaadset panust ülemaailmsesse meditsiinipärandisse.

See aeg enne Flexneri raporti avaldamist ja meditsiinihariduse standardiseerimise liikumist oli tõepoolest üks, kus meditsiini praktiseerimine oli sügavalt juurdunud kohalikesse kommetesse ja kultuurilistesse tõekspidamistesse, pakkudes unikaalset vaadet inimese ja looduse vahelisele suhtele ning tervisele kui holistilisele kontseptsioonile.

Flexneri aruanne: Pöördepunkt

  1. aasta sündis üks meditsiiniajaloo kõige mõjukam dokument – Abraham Flexneri aruanne, mis koostati Rockefelleri Fondi rahastusel. See aruanne ei olnud lihtsalt ülevaade või soovituste kogum; see oli katalüsaator, mis käivitas meditsiinihariduse ja -praktika põhjaliku ümberkujundamise Ameerika Ühendriikides ja hiljem ka mujal maailmas. Flexneri kriitiline ja põhjalik analüüs Ameerika meditsiinikoolide seisukorrast paljastas süsteemseid puudujääke ja viis järeldusele, et radikaalsed muutused on hädavajalikud.

Flexneri aruandes toodi esile, et paljud tolleaegsed meditsiinikoolid ei vastanud kõrgetele akadeemilistele standarditele. Aruanne rõhutas teaduspõhise meditsiini olulisust, nõudes, et meditsiiniharidus peaks põhinema kindlatel teaduslikel alustel ja et koolid peaksid pakkuma nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Flexneri järelduste järgi oli suur osa meditsiinikoolidest liiga kaugel sellest ideaalist, pakkudes ebapiisavat õpet ja puudulikku kliinilist väljaõpet.

Aruande mõju oli kiire ja laiaulatuslik. Paljud mitteakadeemilised meditsiinikoolid, mis ei suutnud või ei soovinud kohanduda uute nõudmistega, suleti. Samal ajal suunati suured rahasummad, eriti Rockefelleri Fondi poolt, teaduspõhist õppekava järgivatele meditsiinikoolidele. See rahastus võimaldas neil asutustel parandada oma õppekavasid, rajada kaasaegseid laboratooriume ja kliinikuid ning meelitada ligi kõrge kvalifikatsiooniga teadlasi ja õppejõude.

Flexneri aruande tulemusel muutus meditsiiniharidus sügavalt. Keskenduti rangetele vastuvõtukriteeriumidele, teaduspõhisele õppele ja kliinilisele praktikale. See tähendas suurt sammu edasi meditsiinipraktika kvaliteedis, tagades, et tulevased arstid saavad põhjaliku ja tõenduspõhise väljaõppe.

Siiski, see progress tuli hinnaga. Aruande järel toimunud meditsiinikoolide sulgemine ja meditsiinihariduse standardiseerimine tähendas ka seda, et paljud alternatiivsemeditsiini praktikad ja mitmekesisemad lähenemisviisid tervisele ja ravile jäid ametlikust meditsiinipraktikast kõrvale. See ei tähistanud mitte ainult teatud meditsiiniliste traditsioonide lõppu, vaid ka suhtumise muutust meditsiinis – teaduspõhise lähenemise ülimuslikkust vähem formaliseeritud ja traditsiooniliste tervendamismeetodite üle.

Flexneri aruanne tähistas nii meditsiinihariduse kui ka meditsiinipraktika jaoks pöördepunkti, mille järelkajad tunneme tänaseni. See sündmus mitte ainult ei vorminud kaasaegse meditsiini kontuure, vaid pani aluse ka jätkuvatele aruteludele meditsiinipraktika olemuse ja suuna üle.

Ökliptilise meditsiini ‘Tuleriidale’ saatmine

Flexneri aruande avaldamine 1910. aastal ja sellele järgnenud reformid meditsiinihariduses ja -praktikas esindasid ajaloolist nihepunkti, mis vormis kaasaegse meditsiini nägu. Kuigi need muutused tõid kaasa teaduspõhise meditsiini märkimisväärse edendamise, olid neil ka sügavad ja tihti traagilised tagajärjed neile, kelle praktikad ja veendumused ei mahtunud uute normide raamidesse.

Selle ajastu reformide kõige mõjutavam ja vastuolulisem aspekt oli alternatiivsete ravimeetodite tõrjumine. Meditsiinilise praktika ümberkujundamisega kaasnes süstemaatiline välistamine ja marginaliseerimine, mida võib pidada kultuuriliseks ja sotsiaalseks 'tuleriidaks' neile, kes praktiseerisid või toetasid traditsioonilisi ja alternatiivseid ravimeetodeid. Neid isikuid, kes ei mahtunud uute teaduspõhise meditsiini piiridesse, hakati sageli pidama šarlatanideks või petisteks, diskrediteerides nende praktikaid ja tarkusi, mis olid aastasadu olnud kogukondade tervise ja heaolu alustaladeks.

See periood meditsiini ajaloos ei tähistanud mitte ainult teatud ravimeetodite professionaalset keelustamist või marginaliseerimist, vaid kaasnes ka sügavate inimlike kaotustega. Paljud ravitsejad, kes olid aastate jooksul oma kogukondades väärtustatud ja austatud, leidsid end ootamatult ilma elatusvahenditeta, nende teadmisi ja oskusi pidas nüüd ametlik meditsiin ohtlikeks või vähemalt ebaolulisteks. See polnud lihtsalt ametialane tagasilöök; see oli isiklik ja kultuuriline tragöödia, mis mõjutas mitte ainult ravitsejaid endid, vaid ka neid, kes olid nende abi ja tarkustele toetunud.

Majanduslikud ja sotsiaalsed raskused, millega paljud traditsiooniliste ja alternatiivsete praktikate toetajad silmitsi seisisid, süvendasid veelgi usaldamatust ja võõrandumist ametliku meditsiinisüsteemi suhtes. Eriti tuntav oli see kogukondades, kus oli pikk ajalugu ja traditsioon tugineda looduslikele ravimeetoditele ja kohalikele ravitsejatele. Reformide järel tekkis lõhe, mis ei eraldanud mitte ainult erinevaid meditsiinipraktikaid, vaid ka inimesi ja nende usaldust tervishoiusüsteemi vastu.

Kahekümnenda sajandi esimese poole jooksul rakendati mitmeid seadusi ja regulatsioone, mis olid suunatud meditsiinipraktika reguleerimisele ja rahvatervise kaitsmisele. Näiteks Ameerika Ühendriikides võeti vastu litsentsimise seadused, mis nõudsid meditsiinipraktikutelt teatud haridustaset ja kvalifikatsiooni, et nad saaksid oma tööd seaduslikult praktiseerida. Need, kes praktiseerisid ilma litsentsita või kes reklaamisid petlikke ravimeetodeid, võisid silmitsi seista õiguslike tagajärgedega, sealhulgas arestimise ja vangistamisega.

Flexneri aruande järgsete reformide inimkulud ja kultuuriline puhastus esindavad meditsiiniajaloo üht kõige vastuolulisemat peatükki. See ajastu näitab selgelt, et meditsiini areng ja edusammud ei toimu vaakumis – need on sügavalt seotud kultuuriliste, sotsiaalsete ja isiklike dimensioonidega. Samuti rõhutab see vajadust tunnistada ja austada meditsiinipraktikate mitmekesisust ning vajadust lähenemisel, mis kaasab ja tunnustab kõiki tervise ja heaolu saavutamise viise.

Hoolimata teaduspõhise meditsiini edusammudest ja parandustest inimtervisele, on oluline mõista ja tunnistada kaotusi, mida selle protsessiga kaasnes. Traditsiooniliste ja alternatiivsete ravimeetodite marginaliseerimine ei tähistanud mitte ainult teatud praktikate kadumist, vaid ka teadmiste ja kultuuripärandi kadu. Samas on viimastel aastakümnetel toimunud teatav taassünd ja huvi mitmete vanade ravimeetodite vastu, mis näitab, et teaduspõhise lähenemise ja traditsiooniliste praktikate vahel võib leida tasakaalu.

Integratiivne meditsiin ja vastupanu alternatiivsetele ravimeetoditele Eestis

Maama meditsiinimaailmas on täheldatav üha suurenev tendents tunnustada integratiivse meditsiini väärtust. See lähenemisviis püüab ühendada teaduspõhise meditsiini parimad aspektid traditsiooniliste ja alternatiivsete praktikatega, luues sünergia, mis võib pakkuda patsientidele terviklikumat ja isikupärasemat ravi. Integratiivse meditsiini põhimõte peitub mitte ainult erinevate ravimeetodite ohutus ja tõhusus ühendamises, vaid ka sügavas austuses patsientide väärtuste ja eelistuste vastu. See on suund, mis peegeldab meditsiini arengut terviklikuma ja inimkesksema lähenemise suunas.

Hoolimata globaalsest liikumisest integratiivse meditsiini poole, seisab Eesti omaette demma ees. Riigis on täheldatav teatud persoonide vastupanu alternatiivsetele ravimeetoditele teaduspõhise meditsiini praktiseerijate seas. Mõned teaduspõhise meditsiini töötajad on avalikult väljendanud viha ja vastuseisu alternatiivsete ravimeetodite suhtes, rõhutades, et ainus usaldusväärne ja aktsepteeritav lähenemine tervisele ja ravile peaks olema rangelt teaduspõhine. Selline suhtumine on tekitanud pingeid rahva seas ja kogukondades, kus alternatiivsed ja traditsioonilised ravimeetodid on endiselt väärtustatud ja austatud.

Eesti näitel ilmneb, kuidas Rockefeller‘i meditsiinihariduse ja -praktika kultuuriline ja sotsiaalne kontekst mõjutab ravimeetodite paindlikku vastuvõttu. Vastupanu alternatiivsetele praktikatele peegeldab sügavamat konflikti kahe maailmavaate – teaduspõhise lähenemise ja alternatiivsete, mittekonventsionaalsete ravimeetodite vahel. See ei ole lihtsalt akadeemiline või professionaalne erimeelsus, vaid see puudutab laiemaid küsimusi, nagu usaldus, autoriteet ja väärtused meditsiinis.

Vastuseis alternatiivsetele ravimeetoditele ja nende "tuleriidale saatmise" soov mõnede teaduspõhise meditsiini esindajate poolt Eestis ei ole ainult väljakutse integratiivse meditsiini arengule, vaid see kajastab ka laiemat vajadust dialoogi ja mõistmise järele meditsiinipraktikate mitmekesisuses. Oluline on rõhutada, et integratiivse meditsiini eesmärk ei ole asendada teaduspõhist meditsiini, vaid pigem täiendada seda, pakkudes patsientidele laiemat valikut ravivõimalusi, mis on ohutud, tõhusad ja vastavad nende individuaalsetele vajadustele ja väärtustele.

Eduka integratiivse meditsiinisüsteemi loomine nõuab avatust, koostööd ja vastastikust austust erinevate ravimeetodite praktiseerijate vahel. Eestis ja mujal maailmas on vaja edendada haridust ja teadlikkust alternatiivsete ja traditsiooniliste ravimeetodite väärtusest, samuti teaduspõhise meditsiini tugevustest. Selline lähenemine võib aidata ületada vastuolusid ja luua tervish

"Kuidas Flexner ja Rockefeller ühe inimpõlve jooksul ökliptilise meditsiini 'tuleriidale' saatsid" ei ole mitte ainult lugu kaotusest ja hävingust, vaid ka meeldetuletus vajadusest mitmekesisuse ja kaasatuse järele meditsiinipraktikas. See lugu kutsub üles mõtlema, kuidas saame austada ja integreerida erinevaid teadmisi ja praktikaid, et pakkuda parimat võimalikku hooldust kõigile inimestele. Tuleb tunnistada, et meditsiin on alati olnud ja jääb kunstiks sama palju kui teaduseks – kunstiks, mis toetub mitmekesistele teadmistele, kogemustele ja inimlikule tarkusele.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More