Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Kes on tõeline agressor? Võrdlev vaatlus Venemaa ja lääneriikide sõjalistest tegevustest
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Kes on tõeline agressor? Võrdlev vaatlus Venemaa ja lääneriikide sõjalistest tegevustest

Rahvusvaheline õigus defineerib agressiooni kui riigi või riikide poolt sooritatud rahvusvaheliselt ebaseaduslikku jõu kasutamist teise riigi vastu. 1974. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu Agressiooni Määratluse Resolutsiooni (Resolutsioon 3314), mis pakub agressiooni mõistele juriidilist raamistikku. Agressiooniakte loetletakse selles dokumendis üksikasjalikult, sealhulgas: * Territooriumile tungimine või rünnak, * Teise riigi poliitilise iseseisvuse ründamine, * Teises

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Rahvusvaheline õigus defineerib agressiooni kui riigi või riikide poolt sooritatud rahvusvaheliselt ebaseaduslikku jõu kasutamist teise riigi vastu. 1974. aastal võttis ÜRO Peaassamblee vastu Agressiooni Määratluse Resolutsiooni (Resolutsioon 3314), mis pakub agressiooni mõistele juriidilist raamistikku. Agressiooniakte loetletakse selles dokumendis üksikasjalikult, sealhulgas:

 • Territooriumile tungimine või rünnak,
 • Teise riigi poliitilise iseseisvuse ründamine,
 • Teises riigis olevate vägede kasutamine ilma selle riigi nõusolekuta.

Riik, mis on tunnistatud agressoriks, võib rahvusvahelises kogukonnas silmitsi seista mitmesuguste sanktsioonide ja diplomaatilise isolatsiooniga. Samuti võib agressiooniaktid viia sõjaseisukorra väljakuulutamiseni ja rahvusvahelise sõjakohtu ette toomiseni.

Poliitilises diskursuses võib agressiooni mõistet kasutada nii objektiivse juriidilise terminina kui ka subjektiivse poliitilise süüdistusena. Riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid kasutavad tihti "agressorriigi" silti, et mõjutada avalikku arvamust ja kujundada rahvusvahelist poliitikat. Seda mõistet kasutatakse sageli osana laiemast strateegiast, et õigustada vastumeetmeid või sõjalisi sekkumisi, väites, et tegemist on enesekaitsega vastusena ebaseaduslikule agressioonile.

Agressiooni määratlus võib olla problemaatiline, kuna see sõltub sageli poliitilisest kontekstist ja tõlgendusest. Mõned kriitikud väidavad, et suurriigid võivad kasutada "agressiooni" süüdistusi, et õigustada omaenda sõjalisi ettevõtmisi, mis omakorda võib viia topeltstandarditeni rahvusvahelises suhtumises.

Agressiooni mõiste rahvusvahelises õiguses on keerukas ja mitmetahuline, kajastades nii õiguslikke norme kui ka poliitilisi strateegiaid. Selle mõistmiseks on oluline vaadelda nii konkreetseid seadusi kui ka laiemat poliitilist ja ajaloolist konteksti, mis mõjutavad, kuidas riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid seda terminit kasutavad ja tõlgendavad.

Ajalooline kontekst

Agressori mõiste ja selle kasutamine rahvusvahelises diskursuses on sügavalt juurdunud ajaloo sündmustes, mis on aja jooksul kujundanud ja mõjutanud rahvusvahelist õigust ja poliitikat. Ajalooline kontekst aitab meil mõista, kuidas on agressiooni mõiste arenenud ja millised sündmused on seda mõjutanud.

Agressiooni vastu võitlemise idee pole kaugeltki uus. Juba varajastes rahvusvahelistes lepingutes, nagu 1899. ja 1907. aasta Haagi konventsioonid, püüti kehtestada reegleid, mis piiraksid sõja kasutamist riikidevahelistes suhetes. Need varased jõupingutused rõhutasid vajadust piirata relvastatud konfliktide mõju ja tagada sõjaõiguse järgimine.

Teine maailmasõda oli oluline murdepunkt agressiooni mõiste kujunemisel. Sõja lõppedes ja rahvusvahelise kogukonna hinnangul olid fašistliku Saksamaa, Itaalia ja Jaapani tegevused agressiooni selged näited. Need sündmused viisid Nürnbergi ja Tokyo sõjatribunalide loomiseni, kus esmakordselt mõisteti kohut riigijuhtide üle nende poolt alustatud agressiivsete sõdade eest. Need kohtuprotsessid panid aluse sõjakuritegude ja agressiooni mõistetele rahvusvahelises õiguses.

Külma sõja ajal oli agressiooni mõiste sageli seotud ideoloogiliste vastasseisude ja proxy sõdadega, kus nii USA kui ka Nõukogude Liit toetasid erinevaid rühmitusi kolmandates riikides, püüdes laiendada oma mõjusfääre. Kuigi otseseid sõdu kahe suurvõimu vahel vältiti, kasutati agressiooni mõistet poliitiliselt, et süüdistada vastast sekkumistes ja konfliktide õhutamises.

ÜRO asutamine 1945. aastal ja järgnev rahvusvahelise õiguse areng, sealhulgas Agressiooni Määratluse Resolutsiooni vastuvõtmine 1974. aastal, tõi kaasa rangemad normid ja selgemad määratlused. ÜRO eesmärk oli luua süsteem, mis suudaks ennetada rahvusvaheliste konfliktide eskaleerumist ja määratleda selgelt, mis tingimustel võib riiki pidada agressoriks.

Ajalooline kontekst näitab, et agressiooni mõiste on keerukas ja dünaamiline, kujundatud nii mineviku sündmuste kui ka pidevalt areneva rahvusvahelise õigusraamistiku poolt. Selle mõistmise sügavus on oluline, et mõista tänapäevaseid rahvusvahelisi suhteid ja konflikte, kus agressiooni süüdistused on jätkuvalt kesksel kohal.

Artikli eesmärk ja tähtsus

Selle artikli eesmärk on pakkuda süvitsi minevat analüüsi ja võrdlevat vaatlust selle kohta, kuidas erinevad riigid, eriti Venemaa, USA ja Suurbritannia, on defineeritud ja tajutud agressorriikidena rahvusvahelises kontekstis. Käesoleva arutelu tähtsus seisneb mitmetes kesksetes punktides:

Rahvusvahelise õiguse mõistmine: Mõistmaks, kuidas rahvusvaheline õigus käsitleb agressiooni ja kuidas see on rakendunud ajaloolistes ja kaasaegsetes konfliktides, on oluline vaadelda konkreetseid juhtumeid. See aitab selgitada, millised tegevused kvalifitseeruvad agressiooniks ja kuidas rahvusvaheline kogukond reageerib.

Poliitilise diskursuse mõju: Agressiooni mõiste on sageli kasutatud poliitiliselt laetud viisil, mis võib mõjutada riikidevahelisi suhteid ja rahvusvahelist stabiilsust. Arutelu agressiooni üle aitab tuua esile, kuidas poliitilised narratiivid ja süüdistused kujundavad rahvusvahelist poliitikat.

Kriitiline analüüs ja erapooletus: On oluline läheneda agressiooni küsimusele erapooletult ja kriitiliselt, analüüsides iga riigi tegevust objektiivsete kriteeriumide põhjal. See aitab vähendada topeltstandardeid ja edendada õiglasemat ja tasakaalustatumat lähenemist rahvusvaheliste konfliktide hindamisel.

Ennetamine ja konfliktide lahendamine: Mõistmine, kuidas agressiooni mõistet on ajalooliselt rakendatud ja kuidas seda võiks tulevikus paremini kasutada, aitab kaasa konfliktide ennetamisele ja efektiivsematele lahendustele rahvusvahelistes kriisides.

Avalik teadlikkus ja haridus: Suurendades teadlikkust agressiooni mõistest ja selle komplekssest olemusest, suureneb ka avalikkuse võime kriitiliselt hinnata oma valitsuste ja teiste riikide tegevust rahvusvahelisel areenil.

Artikli eesmärk on seega mitte ainult informeerida, vaid ka stimuleerida arutelu ja kriitilist mõtlemist, pakkudes lugejatele vajalikke vahendeid keeruliste rahvusvaheliste küsimuste mõistmiseks ja hindamiseks.

Venemaa sõjalised tegevused

Venemaa on alates 1990. aastatest osalenud mitmetes rahvusvaheliselt tähelepanu pälvinud sõjalistes konfliktides ja sekkumistes. Nende tegevuste mõistmiseks on oluline vaadelda iga juhtumit detailsemalt ning analüüsida, kuidas Venemaa ise ja teised riigid on neid sündmusi tõlgendanud.

Tšetšeenia sõjad (1994-1996 ja 1999-2009)

Sündmused: Venemaa sekkus Tšetšeenias kahe sõjalise konflikti vormis, mis olid tingitud Tšetšeenia iseseisvuspüüdlustest. Esimene sõda algas 1994. aastal ja lõppes 1996. aastal relvarahuga, kuid konflikt lõõmas taas 1999. aastal ja kestis kuni 2009. aastani.
Tõlgendused:

 • Venemaa vaade: Venemaa valitsus käsitles sekkumist kui terrorismivastast operatsiooni ja riigi territoriaalse terviklikkuse kaitsmist.
 • Rahvusvaheline vaade: Paljud rahvusvahelised vaatlejad ja inimõigusorganisatsioonid kritiseerisid Venemaa tegevust Tšetšeenias, viidates inimõiguste rikkumistele ja ebaproportsionaalsele jõukasutusele.

Gruusia konflikt (2008)

Sündmused: 2008. aasta konfliktis Gruusiaga sekkus Venemaa kiiresti, kui Gruusia väed püüdsid taastada kontrolli separatistlike regioonide — Lõuna-Osseetia ja Abhaasia üle.
Tõlgendused:

 • Venemaa vaade: Venemaa esitles oma tegevust kui rahuvalvamist ja humanitaarset sekkumist, et kaitsta Osseetia ja Abhaasia elanikke Gruusia agressiooni eest.
 • Rahvusvaheline vaade: Enamik lääneriike nägi Venemaa tegevust kui agressiooniakti ja territoriaalse terviklikkuse rikkumist, mis viis Gruusia territooriumi de facto jaotumiseni.

Ukraina kriis ja Krimmi annekteerimine (2014)

Sündmused: 2014. aastal annekteeris Venemaa Krimmi poolsaare pärast Ukraina valitsuse kukutamist ja kiiret referendumi korraldamist.
Tõlgendused:

 • Venemaa vaade: Venemaa väitis, et Krimmi annekteerimine oli legitiimne, viidates referendumil väljendatud rahva tahtele.
 • Rahvusvaheline vaade: Enamik riike ja rahvusvahelisi organisatsioone, sealhulgas ÜRO, ei tunnusta Krimmi annekteerimist, käsitledes seda rahvusvahelise õiguse selge rikkumisena.

Sekkumine Süürias (2015-tänapäev)

Sündmused: Venemaa alustas 2015. aastal sõjalist sekkumist Süürias, toetades Bashar al-Assadi režiimi vastu võitlemisel mässuliste ja ISIS-e vastu.
Tõlgendused:

 • Venemaa vaade: Venemaa esitleb enda tegevust kui võitlust terrorismi vastu ja Assadi valitsuse legitiimse toetamist.
 • Rahvusvaheline vaade: Kuigi mõned riigid tunnustavad Venemaa rolli ISIS-e vastases võitluses, kritiseerivad paljud teised Venemaa toetust Assadi režiimile, rõhutades selle kaasaaitamist Süüria konflikti pikendamisele ja tsiviilelanikkonna kannatustele.

Järeldused Venemaa sõjalistest tegevustest

Venemaa sõjalised tegevused alates 1990. aastatest on esile toonud teravaid vastuolusid selle vahel, kuidas Venemaa ise oma tegevust kujutab, ja kuidas ülejäänud maailm neid tõlgendab. Venemaa esitab oma sõjalisi sekkumisi sageli kui kaitset oma rahvuslikele huvidele, territoriaalsele terviklikkusele või rahvusvahelisele stabiilsusele, samas kui rahvusvaheline kogukond on tihti näinud nendes tegevustes rahvusvahelise õiguse rikkumisi ja agressiooniakte.

Näiteks Tšetšeenia konfliktides ja Gruusia sõjas on Venemaa rõhutanud oma rolli kui stabiilsuse ja julgeoleku tagajat, samas kui välisvaatlejad on märkinud ulatuslikke inimõiguste rikkumisi ja sõjalist ülekohtu. Krimmi annekteerimine ja sekkumine Ukrainas on toonud kaasa ulatusliku rahvusvahelise hukkamõistu ja sanktsioonid, kuigi Venemaa väidab, et toimib vastavuses rahvusvahelise õigusega ja kohaliku elanikkonna tahtega. Süüria sekkumine on samuti vastuoluline, kus Venemaa rolli mõned näevad kui terrorismivastast võitlust, teised aga kui toetust autoritaarsele režiimile, mis on süvendanud humanitaarkriisi ja konflikti kestvust.

Need juhtumid illustreerivad, kuidas agressiooni mõiste võib olla erinevate vaatenurkade alt tõlgendatav ja kuidas rahvusvahelise kogukonna reaktsioonid võivad varieeruda sõltuvalt poliitilistest, strateegilistest ja humanitaarsetest kaalutlustest.

Kokkuvõtvalt on Venemaa alates 1990. aastatest sekkunud viies märkimisväärses konfliktis: kahes Tšetšeenia sõjas, Gruusia konfliktis, Ukraina kriisis kaasa arvatud Krimmi annekteerimine ning Süüria sõjas, mis kõik on esile toonud sügavad lõhed Venemaa enda tõlgenduste ja rahvusvahelise kogukonna reaktsioonide vahel.

USA sõjalised tegevused

Alates 1990. aastatest on USA olnud osaline mitmetes sõjalistes operatsioonides ja sekkumistes üle kogu maailma. Need tegevused on kujutanud endast nii USA rahvusvahelise poliitika laiemaid eesmärke kui ka vastuseid konkreetsetele globaalsetele sündmustele. Alljärgnevalt on toodud ülevaade märkimisväärsetest sekkumistest.

Pärsia lahe sõda (1990-1991)

Sündmused: USA juhtis rahvusvahelist koalitsiooni, mis vabastas Kuveidi Iraagi okupatsioonist.
Tõlgendused:

 • USA vaade: Operatsiooni õigustati kui vajalikku sammu Iraagi agressiooni peatamiseks ja rahvusvahelise õiguse kaitsmiseks.
 • Rahvusvaheline vaade: Üldiselt toetatud ÜRO ja paljude rahvusvaheliste partnerite poolt, keda muretsesid Iraagi tegevuse laiemad tagajärjed Lähis-Idas.

Sõda Kosovos (1999)

Sündmused: USA juhtis NATO õhurünnakuid Serbia vastu, et lõpetada etniline puhastus Kosovos.
Tõlgendused:

 • USA vaade: Sekkumist põhjendati humanitaarsetel põhjustel, et kaitsta Kosovo albaanlasi.
 • Rahvusvaheline vaade: Kuigi paljud Euroopa riigid toetasid operatsiooni, kritiseerisid Venemaa ja teised seda NATO sekkumisena suveräänse riigi siseasjadesse.

Afganistani sõda (2001-2021)

Sündmused: USA juhtis invasiooni Afganistani, et kukutada Taliban ja hävitada Al-Qaeda pärast 9/11 terrorirünnakuid.
Tõlgendused:

 • USA vaade: Sekkumist nähti vajalikuna terrorismivastase sõja osana ja USA rahvusliku julgeoleku kaitsmisena.
 • Rahvusvaheline vaade: Laialdaselt toetatud alguses, kuid pikaleveninud sõda ja tsiviilohvrid on tekitanud kriitikat.

Iraagi sõda (2003-2011)

Sündmused: USA juhtis invasiooni Iraaki, väites, et Saddam Hussein omab massihävitusrelvi.
Tõlgendused:

 • USA vaade: Sekkumist põhjendati rahvusvahelise julgeoleku ja demokraatia edendamisega.
 • Rahvusvaheline vaade: Paljud liitlased toetasid, kuid avastus, et massihävitusrelvi ei leitud, ning küsitavad tõendid viisid hiljem laialdasele rahvusvahelisele kriitikale.

ISIS-e vastane võitlus Süürias ja Iraagis (2014-tänapäev)

Sündmused: USA juhib rahvusvahelist koalitsiooni ISIS-e vastu võitlemisel.
Tõlgendused:

 • USA vaade: Sekkumist näidatakse kui osa laiemast võitlusest terrorismiga ja piirkondliku stabiilsuse toetamisega.
 • Rahvusvaheline vaade: Üldiselt toetatud, kuigi tekitab küsimusi seoses sõjalise sekkumise pikaajaliste mõjudega piirkonnas.

Järeldused USA sõjalistest tegevustest

Kokkuvõtvalt on USA alates 1990. aastatest alustanud või osalenud üheksas suuremas sõjalisesoperatsioonis või konfliktis, millel on olnud märkimisväärne mõju rahvusvahelisele julgeolekule ja poliitikale. Need sekkumised hõlmavad nii reageerimist otsesele ohule, nagu 9/11 järgne Afganistani invasioon, kui ka strateegilisi ja humanitaarseid operatsioone, mis on sageli põhjustanud vastuolulisi tõlgendusi nii USA-s sees kui ka rahvusvahelisel areenil.

USA sõjalised tegevused on sageli õigustatud rahvusliku julgeoleku ja demokraatlike väärtuste kaitsmisega, kuid neid on samuti kritiseeritud sekkumise eest suveräänsete riikide siseasjadesse, potentsiaalse imperialismi ning humanitaarsete ja tsiviilohvrite küsimustes. Need konfliktid ja operatsioonid esile toonud sügavad erimeelsused USA enda tõlgenduste ja rahvusvahelise kogukonna reaktsioonide vahel, kus tihti kaalutakse USA tegevuse legitiimsust ja mõju globaalsele stabiilsusele.

Nende juhtumite kaudu näeme, kuidas agressiooni mõiste võib olla mitmeti mõistetav ja kuidas see sõltub sageli poliitilisest, strateegilisest ja kultuurilisest kontekstist. Kuigi USA on tihti esitatud kui rahvusvahelise õiguse kaitsja ja demokraatia edendaja, on selle sõjalised sekkumised põhjustanud ka arutelusid rahvusvahelise seaduslikkuse, moraali ja õiguspärasuse üle.

Suurbritannia sõjalised tegevused

Suurbritannia on alates 1990. aastatest osalenud mitmetes rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides ja konfliktides, sageli koostöös teiste NATO liikmesriikide ja rahvusvaheliste liitlastega. Nende sekkumiste taust ja tõlgendused on keerukad, kajastades nii Suurbritannia rahvusvahelisi kohustusi kui ka selle välispoliitilisi eesmärke.

Bosnia sõda (1992-1995)

Sündmused: Suurbritannia osales ÜRO rahuvalvemissioonides ja NATO õhurünnakutes, mis olid suunatud konflikti lahendamisele ja massiliste inimõiguste rikkumiste peatamisele.
Tõlgendused:

 • Suurbritannia vaade: Sekkumist põhjendati humanitaarsete kaalutluste ja Euroopa stabiilsuse säilitamise vajadusega.
 • Rahvusvaheline vaade: Üldiselt toetatud Euroopa ja rahvusvaheliste partnerite poolt, kuigi operatsiooni tõhusust ja viisi, kuidas see toimus, on kritiseeritud.

Kosovo sõda (1999)

Sündmused: Suurbritannia oli NATO õhurünnakute eestvedaja Serbia vastu, et lõpetada etniline puhastus Kosovos.
Tõlgendused:

 • Suurbritannia vaade: Sekkumine oli vajalik, et peatada humanitaarkatastroof ja toetada piirkondlikku stabiilsust.
 • Rahvusvaheline vaade: Lai toetus Läänes, kuid Venemaa ja teised riigid kritiseerisid NATO sekkumist, käsitledes seda suveräänsuse rikkumisena.

Afganistani sõda (2001-2021)

Sündmused: Suurbritannia oli USA juhitud invasiooni peamisi liitlasi, mille eesmärk oli kukutada Taliban ja hävitada Al-Qaeda tugipunktid.
Tõlgendused:

 • Suurbritannia vaade: Nähtud osana laiemast terrorismivastasest võitlusest ja rahvusvahelise julgeoleku kaitsmisest.
 • Rahvusvaheline vaade: Algul laialdaselt toetatud, hiljem kritiseeritud konflikti pikalevenimise ja tsiviilohvrite pärast.

Iraagi sõda (2003-2011)

Sündmused: Suurbritannia oli USA kõrval teine peamine jõud Iraagi invasioonis.
Tõlgendused:

 • Suurbritannia vaade: Sekkumist põhjendati vajadusega desarmeerida Saddam Hussein ja vältida massihävitusrelvade levikut.
 • Rahvusvaheline vaade: Algselt toetatud mõnede liitlaste poolt, kuid laialdaselt kritiseeritud pärast seda, kui massihävitusrelvi ei leitud ja tõendid nende olemasolu kohta osutusid küsitavaks.

ISIS-e vastane võitlus (2014-tänapäev)

Sündmused: Suurbritannia on osalenud õhurünnakutes ja sõjalises toetuses ISIS-e vastu nii Süürias kui ka Iraagis.
Tõlgendused:

 • Suurbritannia vaade: Sekkumine on vajalik osa globaalsest võitlusest terrorismi vastu ja piirkondliku stabiilsuse säilitamiseks.
 • Rahvusvaheline vaade: Üldiselt toetatud, kuid tekitab küsimusi seoses pikaajaliste mõjude ja tsiviilelanikkonna kannatustega konfliktipiirkondades.

Järeldused Suurbritannia sõjalistest tegevustest

Kokkuvõtvalt on Suurbritannia alates 1990. aastatest osalenud mitmes olulises rahvusvahelises konfliktis, mille puhul on sageli esitatud humanitaarsed ja julgeolekualased põhjendused. Nendeks tegevusteks on olnud Bosnia, Kosovo, Afganistani ja Iraagi sõjad ning ISIS-e vastane võitlus Süürias ja Iraagis. Suurbritannia on püüdnud oma sõjalisi sekkumisi õigustada nii rahvusvahelise kogukonna ees kui ka oma kodanikele, rõhutades nende vajalikkust rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku seisukohast.

Nendes konfliktides on Suurbritannia tegevust peamiselt toetatud tema lähimate liitlaste, eriti USA poolt, kuid on esinenud ka olulist rahvusvahelist kriitikat, eriti seoses sõjalise sekkumise pikaajaliste tagajärgedega ja tsiviilohvrite arvuga. Eriti tugev oli kriitika Iraagi sõja ajal, kui põhjendused sõjaks osutusid hiljem ekslikeks.

Need juhtumid näitavad, kuidas Suurbritannia, sarnaselt teistele lääneriikidele, seisab silmitsi keeruliste otsustega rahvusvahelisel areenil, kus sõjaliste sekkumiste õigustused ja nende tulemused võivad olla vastuolulised ja tekitada laiaulatuslikke arutelusid nii poliitilises kui ka avalikus diskursuses.

Võrdlev analüüs

Võrdleva analüüsi eesmärk on tuua esile sarnasused ja erinevused Venemaa, USA ja Suurbritannia sõjaliste tegevuste vahel alates 1990. aastatest. See aitab mõista, kuidas erinevad rahvusvahelised tegutsejad on oma sõjalisi operatsioone õigustanud ning milline on olnud rahvusvahelise kogukonna reaktsioon.

Sarnasused

 1. Humanitaarsed ja julgeolekualased õigustused: Kõik kolm riiki on kasutanud sõjaliste sekkumiste õigustamiseks humanitaarseid põhjuseid või rahvusliku julgeoleku kaalutlusi. Näiteks Kosovo sõda, Süüria sekkumine ja Afganistani sõda on kõik esitatud kui vajalikud sammud humanitaarsete kriiside lahendamiseks või terrorismiohu tõrjumiseks.
 2. Rahvusvaheline toetus ja kriitika: Iga riik on teatud juhtudel saanud laialdast rahvusvahelist toetust (näiteks Pärsia lahe sõda, ISIS-e vastane võitlus), samas kui teised tegevused (nagu Iraagi sõda, Krimmi annekteerimine) on põhjustanud ulatuslikku rahvusvahelist kriitikat.
 3. Pikaajalised konfliktid: Kõik kolm riiki on olnud seotud pikaajaliste konfliktidega, mis on sageli jätnud järelmõjud nii kohalikule elanikkonnale kui ka laiematele geopoliitilistele suhetele (nt Afganistani sõda, Tšetšeenia konfliktid, Iraagi sõda).

Erinevused

 1. Sekkumiste geopoliitiline ulatus ja eesmärgid: USA ja Suurbritannia sekkumised on sageli toimunud kaugemal nende geograafilistest piiridest ja osana laiematest rahvusvahelistest koalitsioonidest. Venemaa tegevused on seevastu keskendunud rohkem endise Nõukogude Liidu mõjusfääri ja lähinaabritele, nagu Gruusia ja Ukraina.
 2. Rahvusvahelise õiguse tõlgendus: Kuigi kõik kolm riiki on rõhutanud oma tegevuste kooskõla rahvusvahelise õigusega, on Venemaa tihti kasutanud õigustusi, mis rõhutavad rahvuslikku suveräänsust ja enesemääramisõigust, samal ajal kui USA ja Suurbritannia on rõhutanud kollektiivset turvalisust ja ÜRO mandaate.
 3. Kodumaine ja rahvusvaheline reaktsioon: Kuigi kõik kolm riiki on kohati kogenud kodumaist vastuseisu oma sõjalistele ettevõtmistele, on USA ja Suurbritannia poliitiline maastik ja avalik arvamus olnud tihti avatumad ja kriitilisemad seoses sõjaliste sekkumistega võrreldes Venemaaga, kus meedia ja avalik arvamus on enam kontrollitud.

See võrdlev analüüs näitab, et kuigi on palju ühisjooni, kuidas suurvõimud oma sõjalisi sekkumisi põhjendavad ja millistele väljakutsetele nad rahvusvahelisel areenil vastavad, on olulisi erinevusi nende strateegiates, eesmärkides ja rahvusvahelise õiguse tõlgendamises.

Olles sarnaselt pühendunud rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku tagamisele, erinevad suurvõimud oma lähenemistes, kuidas nad tasakaalustavad riiklikku julgeolekut, inimõigusi ja rahvusvahelist vastutust. Kõik kolm riiki - Venemaa, USA ja Suurbritannia - on näidanud, et sõjaline jõud on endiselt oluline vahend nende välispoliitikas, kuid selle kasutamine on sageli tekitanud keerulisi eetilisi ja õiguslikke dilemmasid, mis mõjutavad nende rahvusvahelist mainet ja suhteid teiste riikidega.

Rahvusvaheline õigus ja sõjalised doktriinid

Rahvusvaheline õigus ja sõjalised doktriinid mängivad keskset rolli määratlemisel, kuidas riigid oma sõjalisi tegevusi õigustavad ja milliseid norme nad järgivad või rikuvad. See osa analüüsib, kuidas Venemaa, USA ja Suurbritannia tegevused on peegeldanud või rikkunud rahvusvahelisi norme, tuginedes sellistele alustele nagu ÜRO Harta, rahvusvahelised lepingud ja konventsioonid ning riiklikud sõjalised doktriinid.

Venemaa sõjalised tegevused, eriti Ukrainas ja Süürias, on tihti rahvusvahelise kogukonna poolt nähtud kui rahvusvahelise õiguse rikkumised. Näiteks Krimmi annekteerimine 2014. aastal ja toetus Ida-Ukraina separatistidele on põhjustanud süüdistusi territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtete rikkumises, mis on sätestatud ÜRO Hartas. Venemaa on vastanud, väites, et nende tegevus on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja põhjendatud enesemääramisõiguse ning venelaste kaitsmise vajadusega.

USA on sageli toetunud ÜRO mandaatidele või rahvusvahelistele koalitsioonidele oma sõjaliste sekkumiste õigustamiseks, nagu näiteks Afganistanis ja Iraagis. Siiski on Iraagi sõja puhul (2003-2011) esile kerkinud tõsised küsimused rahvusvaheliste normide järgimise kohta, eriti seoses valede tõenditega massihävitusrelvade olemasolu kohta, mis kujutas endast olulist rahvusvahelise õiguse rikkumist. Afganistani sõja puhul peeti USA tegevust laialdaselt õigustatuks terrorismivastase sõja kontekstis, kuid konflikti pikkus ja tsiviilohvrite arv on tekitanud küsimusi proportsionaalsuse ja inimõiguste austamise kohta.

Suurbritannia on järginud sarnaseid rahvusvahelisi põhimõtteid nagu USA, toetudes ÜRO sanktsioonidele ja rahvusvahelistele koalitsioonidele. Kosovo ja Sierra Leone sekkumised on näited, kus Suurbritannia on esitanud oma tegevuse humanitaarse sekkumisena, mis on kooskõlas vastava rahvusvahelise õigusega. Iraagi sõda tõi aga esile keerukused ja probleemid, mis kaasnevad rahvusvaheliste normide tõlgendamisega, ning põhjustas tugevat rahvusvahelist ja kodumaist kriitikat.

Kokkuvõtvalt peegeldavad ja rikuvad kõik kolm riiki erineval määral rahvusvahelisi norme. Nende sõjaliste doktriinide ja rahvusvahelise õiguse vaheline suhe on keerukas ja sageli vastuoluline, mis toob esile rahvusvahelise õigussüsteemi piirangud ja vajaduse järelevalve ning läbipaistvuse järele rahvusvahelises poliitikas.

Mis määrab agressorriigi?

Agressorriigi mõiste on rahvusvahelises õiguses ja poliitilises diskursuses üks kõige laetumaid ja vastuolulisemaid. Kuigi rahvusvaheline õigus püüab defineerida agressiooni selgelt ja objektiivselt, näitab praktika, et selle tõlgendused võivad olla erinevad, sõltuvalt poliitilisest taustast ja hetkeolukorrast maailmas. Arutelu selle üle, mis määrab agressorriigi, toob esile mitmeid olulisi kaalutlusi:

 1. Rahvusvahelise õiguse roll ja piirid: Agressiooni määratlemisel on keskne ÜRO Harta, mis keelab jõu kasutamise teise riigi territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu, välja arvatud enesekaitse korral või kui see on sanktsioneeritud ÜRO poolt. Siiski on ajalugu näidanud, et suurriigid võivad tõlgendada või isegi eirata neid norme oma huvides, mis tekitab vajaduse järelevalve ja läbipaistvuse järele rahvusvahelises süsteemis.
 2. Poliitiline ja kultuuriline kontekst: Erinevate riikide ajalugu, poliitiline kultuur ja geopoliitiline asend mõjutavad oluliselt seda, kuidas agressiooni mõistetakse ja hinnatakse. Näiteks Venemaa tegevus Ukrainas või USA sõjalised sekkumised Lähis-Idas on saanud väga erineva vastuvõtu, sõltuvalt vaataja geopoliitilisest asendist ja ajaloolisest mälust.
 3. Eetilised ja moraalsed küsimused: Agressiooni määratluse ümberhindamine nõuab ka eetiliste ja moraalsete küsimuste kaalumist, näiteks kuidas tasakaalustada riiklikku julgeolekut inimõiguste ja rahvusvahelise õiglusega. See hõlmab ka küsimusi nagu tsiviilohvrite vastuvõetavus, sõja pikaajalised mõjud ja sekkumise legitiimsus.
 4. Tehnoloogia ja sõjapidamise areng: Tänapäeval, kus kübersõda ja droonirünnakud muutuvad tavaliseks, peab rahvusvaheline kogukond kohanema uute sõjapidamisvormidega, mis võivad samuti kujutada endast agressiooni vorme, kuigi need ei pruugi alati vastata traditsioonilisele agressiooni mõistele.

Kuidas peaks rahvusvaheline kogukond tegutsema?

Rahvusvaheline kogukond peaks pidevalt hindama ja vajadusel kohandama agressorriigi mõistet, et see peegeldaks muutuvat globaalset konteksti ja uusi sõjapidamise vorme. See hõlmab:

 • Täiendavate rahvusvaheliste lepingute sõlmimist, mis käsitlevad uusi tehnoloogiaid ja sõjapidamise meetodeid.
 • Rahvusvahelise õiguse tugevdamist ja selle jõustamismehhanismide parandamist, et tagada kõigi riikide vastavus.
 • Dialogi ja koostöö edendamist erinevate riikide ja kultuuride vahel, et saavutada ühine arusaam agressioonist ja selle vastu võitlemise meetoditestitest. Selline lähenemine võiks hõlmata ka regulaarseid rahvusvahelisi konverentse ja töötubasid, mis keskenduvad agressiooni teemale, et jagada parimaid tavasid ja arendada ühist arusaama.
 • Jälgimis- ja vastutusmehhanismide loomist, mis võimaldavad reaalajas jälgida potentsiaalseid agressiooniakte ja kiiresti neile reageerida. See võib hõlmata sõltumatuid rahvusvahelisi vaatluskeskusi, mis töötavad koos ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Mõiste "agressorriik" vajab pidevat ümberhindamist ja kohandamist, et see vastaks rahvusvahelise kogukonna muutuvatele vajadustele ja reaalsustele. Vaid läbi ühistele väärtustele ja eesmärkidele orienteeritud globaalse koostöö on võimalik saavutada kestev rahu ja julgeolek. Rahvusvaheline kogukond peab jääma valvsaks ja pühendunuks, et tagada, et agressiooni mõistet kasutatakse õiglaselt ja järjepidevalt, toetades ülemaailmset stabiilsust ja õiglust.

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärk oli pakkuda süvitsi minevat analüüsi ja võrdlevat vaatlust selle kohta, kuidas Venemaa, USA ja Suurbritannia on rahvusvahelisel areenil määratletud ja tajutud agressorriikidena. Meie uurimus näitas, et kuigi kõik kolm riiki on osalenud sõjalistes tegevustes, mis võivad kvalifitseeruda agressioonina, on nende tegevuste taust, eesmärgid ja rahvusvaheline vastukaja märkimisväärselt “erinevad”.

Selle analüüsi käigus tõime esile, kui oluline on mõista rahvusvahelise õiguse, poliitilise diskursuse ja ajaloolise konteksti mõju sellele, kuidas agressiooni mõistetakse ja hinnatakse. Me nägime, et sõjalised sekkumised ja nende õigustused on tihti keerulised ja mitmetahulised, kajastades nii rahvuslikke huve kui ka reageeringuid globaalsetele turvalisusprobleemidele.

Lisaks tõdesime, et rahvusvahelise kogukonna arusaamad agressioonist on sageli värvitud poliitiliste, kultuuriliste ja geopoliitiliste eelarvamustega. Seega oleks väärtõlgendus käsitleda ühte riiki kui puhtalt agressorit, samal ajal kui teised, sarnaste tegevustega riigid jäävad sellisest sildistamisest puutumata. Selline lähenemine ei aita kaasa tõe ja õigluse edendamisele rahvusvahelises poliitikas.

Artikli läbiviidud analüüs toonitab vajadust ümber hinnata, kuidas rahvusvaheline kogukond defineerib ja reageerib agressioonile. On hädavajalik, et kõiki riike koheldakse ühtsete standardite alusel, olenemata nende poliitilisest või majanduslikust jõust. See tähendab, et rahvusvaheline õigus ja selle jõustamise mehhanismid peavad oleiltugevad, läbipaistvad ja õiglased.

Lõpuks, meie uuring rõhutab, et dialoog ja koostöö rahvusvahelises kogukonnas on võtmetähtsusega, et lahendada erimeelsused ja töötada välja ühised arusaamad, mis edendavad rahu ja stabiilsust kogu maailmas. Jäädes pühendunuks objektiivsusele ja õiglusele, saame paremini mõista ja lahendada neid keerulisi küsimusi, mis meie ühist tulevikku kujundavad.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More